Palma de Mallorca, del 21 al 23 de enero de 2015. Esta  edición celebra el Año Ramon Llull dedicando una de sus secciones, ‘Ramon Llull y el lul•lisme’, al escritor mallorquí. En otra sección se propone la investigación sobre la poesía y los escritos en prosa del poeta Bartomeu Fiol.

llull-seyta

En l’organització hi participen de manera conjunta la Societat de Filosofia del País Valencià, la Societat Catalana de Filosofia (IEC) i l’Associació Filosòfica de les Illes Balears. Comptam a més amb la col•laboració del Vicerectorat d’Investigació i Postgrau, Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries i el Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB.

Codex_St_Peter_Perg_92_03vLes societats de Filosofia del País Valencià, Catalunya i Illes Balears tenen uns objectius comuns, com són: impulsar la presència pública de la reflexió filosòfica, incrementar la recerca en filosofia i fomentar especialment els estudis sobre l’obra dels pensadors, filòsofs i intel•lectuals balears, valencians i catalans. En aquest cas concret celebram l’Any Ramon Llull dedicant a l’escriptor mallorquí la Secció III. Ramon Llull i el lul•lisme. A la Secció IV es proposa la recerca sobre la poesia i escrits en prosa de  Bartomeu Fiol, poeta. Així lligam Passat  i Present. Volem contribuir a la realització i a la difusió de la filosofia i, d ‘ una manera destacada, de la filosofia produïda en llengua catalana. Un dels objectius del III Congrés és la defensa de la filosofia davant les diverses administracions (Ministeri d’Educació i Conselleries d’Educació de les Comunitats Autònomes). Volem promoure la formació filosòfica i l’actualització dels estudis filosòfics  en l’ensenyament  primari, secundari i universitari i defensar l’interès i la funció de la filosofia en tots els camps de la cultura i en especial en l’àmbit educatiu i li dedicam la Secció II. Didàctica de la filosofia.

Call for papers/

Data de presentació de treballs: del 8-05-2014 fins a 3-11-2014

Ponències:Seran benvingudes les ponències en aquestes set seccions:
Secció I. La lògica i la filosofia del llenguatge , la filosofia de la ciència i la teoria del coneixement
Secció II. La història de la filosofia i la filosofia de l’educació, l’antropologia filosòfica i l’ontologia
Secció III. L’estètica i la teoria de les arts
Secció IV. L’ètica, la filosofia política i la filosofia del dret
Secció V. Didàctica de la filosofia
Secció VI. Ramon Llull i el lul·lisme
Secció VII. Bartomeu Fiol, poeta
Els resums han de tenir entre 900 i 1.000 paraules, Times New Roman 12, doble espai, en format Word o RTF.Idiomes: català, castellà, anglès, francès, italià, portuguès i alemany.Data límit per a la recepció dels resums, 3 de novembre de 2014.Resolució del comitè científic, 17 de novembre de 2014. Data límit d’entrega de les ponències, 1 de desembre de 2014. Les ponències hauran de tenir un màxim 15 fulls A-4, Times New Roman 12, espai i mig, en format Word.Es reservarà per a cada ponència acceptada un temps d’exposició de 30 minuts, discussió inclosa.

 

Más información/

http://www.uibcongres.org/filosofia/ficha.ct.html